BDAR
Privatumo politika

Visuomenės sveikatos katedra

Apie katedrą

Visuomenės sveikatos katedra yra viena pirmųjų Sveikatos mokslų fakulteto katedrų, įsteigta 1999 m.

Visuomenės sveikata – moderni, pastaruoju laikmečiu ypatingai svarbi sritis, padedanti preventuoti susirgimus, užtikrinanti sveikatos stiprinimą ir gyvenimo kokybę. Ypač pandeminiu ir popandeminiu laikotarpiu atsiskleidė visuomenės sveikatos specialistų esminis vaidmuo, visuomenės sveikatos specialistai buvo pirmose gretose kovoje su netikėtais pandeminiais protrūkiais. Tai paklausi ir labai reikalinga pastaruoju metu specialybė su realiomis įsidarbinimo galimybėmis.

Visuomenės sveikatos specialistai pirmieji reaguoja į pandemijų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkius, rengia sveikos gyvensenos rekomendacijas, atlieka triukšmo, taršos, kvapų ir cheminių medžiagų poveikio visuomenės sveikatai tyrimus. Sveikatos bakalaurai ir magistrai vertina visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatą, kuria, rengia, diegia ir įgyvendina sveikatos programas, ypatingą dėmesį skirdami vaikų, paauglių, pagyvenusių žmonių sveikatai. Šie specialistai yra labai reikalingi šiuolaikinėje darbo rinkoje, su galimybe įsidarbinti visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, priešmokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose ir kt.

Visuomenės sveikatos katedroje vykdomos:

Bakalauro studijos:

  • Visuomenės sveikata.

Magistro studijos:

  • Visuomenės sveikatos ugdymas,
  • Sveikatos priežiūros vadyba (lietuvių ir anglų kalbomis).

Ištęstinės sutrumpintos studijos:

  • Visuomenės sveikata.

Papildomos studijos:

  • Visuomenės sveikatos ugdymas,
  • Sveikatos priežiūros vadyba.

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMA: VISUOMENĖS SVEIKATA

Visuomenės sveikatos studijų programa skirta rengti specialistus, turinčius gilių modernios visuomenės sveikatos žinių, mokslinio darbo pagrindų ir praktinių gebėjimų, kurių reikia visuomenės ir profesinės sveikatos poreikiams tenkinti.

Visuomenės sveikatos bakalauras žino ir supranta šiuolaikinės visuomenės sveikatos principus, Europos Sąjungos, Lietuvos sveikatos politiką, geba analizuoti gamtines, darbo aplinkos, demografines, gyvenimo kokybės, elgsenos ir gyvensenos charakteristikas, vertinti visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatą, kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas, vertinti jų efektyvumą. Visuomenės sveikatos specialistai pirmieji reaguoja į pandemijų, epidemijų ir užkrečiamųjų ligų atvejus, taip pat atlieka triukšmo, oro taršos, kvapų ar cheminių medžiagų poveikio visuomenės sveikatai tyrimus bei rengia sveikos gyvensenos rekomendacijas. Turi bendravimo, vadybos, darbo komandoje, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo įgūdžius, geba moksliškai pagrįsti argumentus, atstovauti ir ginti sveikatos politikos interesus. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, apskrities ar savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, ligonių kasose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, pramonės įmonėse visuomenės sveikatos specialistais, visuomenės sveikatos analizės specialistais, sveikatos edukologais, higienistais, sveikatos statistais, vadybininkais.

Baigę šią paklausią studijų programą ne tik būsite perpratę šiuolaikinės visuomenės sveikatos principus ir gebėsite analizuoti gamtines, darbo aplinkos, demografines ir kitas charakteristikas, bet ir būsite kompetentingi vertinti visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatą, kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas. Parengti specialistai galės įsidarbinti: savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ugdymo įstaigose, sveikatos programų vadybininkais, valstybinėse institucijose, dirbančiose sveikatos srityje.

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA: VISUOMENĖS SVEIKATOS UGDYMAS

Programa orientuota į asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros poreikius bei darnią sąsają su edukologija, siekiant efektyvesnio, moksliniais įrodymais pagrįsto, sveikatos priežiūros specialisto, gebančio organizuoti ir įgyvendinti ne tik visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas, veiklas, bet ir organizuoti ir vykdyti neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas ir veiklas. Visuomenės sveikatos ugdymas magistro programa parengta, remiantis ne tik Europos Sąjungos ir Lietuvos sveikatos ir švietimo politiką reglamentuojančiuose dokumentuose bei programose numatyta strategija, siekiais ir uždaviniais, bet ir Klaipėdos universiteto misija, t.y. žmogaus ir intelektualios visuomenės ugdymas; fundamentiniai, taikomieji tyrimai; švietėjiškos, kultūrinės, konsultacinės bei eksperimentinės veiklos plėtra; krašto kultūrinės tapatybės bei istorinio tęstinumo išlaikymas Europos Sąjungos erdvėje bei globalizacijos sąlygomis. Sparti visuomenės poreikių kaita ir asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros plėtra įtakoja visuomenės sveikatos darbuotojų veiklos kryptis. Šiuolaikinio visuomenės sveikatos specialisto vaidmuo ir jo veikla yra kompleksinė, apimanti daugybę funkcijų ir pareigų, o taip pat reikalaujanti kompetencijų, orientuotų į sveikatos stiprinimą ir ugdymą. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo strategijų bei programų įgyvendinimui reikalingi aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistai, turintys bazinį biomedicinos ir/ar socialinių mokslų srities išsilavinimą ir dirbant daugiaprofesinėse komandose gebantys formalaus ir neformalaus ugdymo veiklose laiduoti geresnę visuomenės sveikatą.

Programos absolventai galės dirbti visuomenės sveikatos ugdymo ir stiprinimo specialistais, projektų vadybininkais ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio lavinimo įstaigose, savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, užsiimančiose sveikatinimo veikla, Sveikatos apsaugos ministerijoje ir sveikatos politiką koordinuojančiose institucijose.

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBA

Sveikatos priežiūros vadybos magistrantūros programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, žinančius ir mokančius taikyti mokslinių tyrimų metodus, gebančius valdyti sveikatos priežiūros organizacijas, formuoti sveikatos priežiūros programas ir jas įgyvendinti. Sveikatos priežiūros vadybos magistrantai studijuoja: Sveikatos politiką, Sveikatos priežiūros organizavimą ir vadybą, Paslaugų vadybą, Strateginio valdymo metodus ir kitus studijų dalykus. Studentui, baigusiam Sveikatos priežiūros vadybos studijas, suteikiama vadybininko kvalifikacija, todėl savo studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijose. Magistro baigiamojo darbo tikslas paruošti ir apginti vadybos studijų krypties magistro darbą. Sveikatos priežiūros vadybos magistro baigiamasis darbas turi būti analitinis, pagrįstas savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais. Jis negali būti vien aprašomasis, vien apžvalginis. Baigiamuoju darbu magistrantas turi parodyti savo sugebėjimą ne tik analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties darbus, sėkmingai atlikti tos krypties tyrimus, bet ir aiškiai bei pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą pagal universiteto patvirtintus reikalavimus. Sveikatos priežiūros vadybos studentui apgynusiam magistro darbą suteikiama vadybininko kvalifikacija, todėl savo studijas jis gali tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijose.

Sveikatos priežiūros vadybos specialistai galės dirbti vadybininkais, administratoriais, mokslo darbuotojais: savivaldybių sveikatos skyriuose, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo ir mokslo įstaigose, valstybinėse ligonių kasose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiuose sveikatos fonduose, sveikatos programų ir projektų vadybininkais, Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais ir sveikatos politikos koordinatoriais.