BDAR
Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO BEI ATLIKIMO TVARKOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Praktika – privaloma studijų programos dalis, kurios tikslas patikrinti ir įvertinti teorines žinias, kurių studentas įgijo mokantis specialybės. Praktikos metu studentai turi galimybę formuoti profesinius įgūdžius, rengtis dirbti savarankiškai. Studijų planuose numatytos praktikos remiantis nustatyta tvarka, įforminus dokumentus, kiekvienam studentui atlikti yra privalomos.

Studentų praktinį mokymą (-sį) Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose reglamentuoja:

 1. Mokslo ir studijų įstatymas (Valstybės žinios, 2009.05.12, Nr.54-2140);
 2. Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (Valstybės žinios, 2010.04.17, Nr.44-2139);
 3. Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (Valstybės žinios, 2010.06.10, Nr.67-3375);
 4. KU studijų nuostatai (2010 m. spalio 8 d., nauja redakcija);
 5. KU studentų praktinio mokymo (-si) tvarka (patvirtinta KU Rektoriaus 2008.03.17 Įsk. Nr.1-030).

Praktikų atlikimo tvarką užsienio šalių įmonėse ir organizacijose „Erasmus +“ praktikų programos rėmuose koordinuoja KU Studijų tarnybos Erasmus+ grupė. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Ingridą Rukavičę, Studijų tarptautiškumo vyresniąją specialistę; tel. (0 46) 39 89 52. El. paštas: ingrida.rukavice@ku.lt; Senato pastatas, Kabineto Nr. 305.

Vadovaujantis studijų programomis katedros numato semestro praktikų laiką bei praktikos bazes konkrečioms praktikoms atlikti. Priklausomai nuo studijų srities ir krypties, studijų programos turinio atžvilgiu gali būti: stebimoji, bandomoji, savarankiška, bendroji, lauko, technologinė, eksploatacinė, projektinė, pedagoginė, meninė, kūrybinė, ekonominė, mokslo ir kt. praktikos.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu (dėstytoju).

Atvykęs į įstaigą atlikti praktikos studentas privalo su savimi turėti ir atsakingiems įstaigos asmenims pateikti:

 1. KU sutartį (trišalę);
 2. Pasą ar tapatybės kortelę (originalą ir kopiją);
 3. Galiojančios medicininės knygelės originalą ir jos kopiją;
 4. Medicininę aprangą (slaugos,  kineziterapijos, radiologijos  studijų programų studentams);
 5. Laisvalaikio sporto studentai privalo turėti sportinę aprangą ir apavą.
 6. Studento vizitinį ženkliuką (kortelę) su mokymo įstaigos pavadinimu, vardu ir pavarde, kurį turi segėti ant aprangos praktikos metu (privalu visų SvMF studijų programų studentams).

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“ (patvirtinta KU SvMF Dekano 2012.03.28 Įsk.Nr.Sv-252a).

Studentų dalyvavimas instruktažuose privalomas.

Į praktikos vietą studentai vyksta tik pasiėmę iš praktikos vedėjos trišalę (Universiteto, įstaigos priimančios į praktiką bei studento) studentų praktinio mokymo sutartį (3 egz.) bei studento praktinio mokymo dienyną ir dienoraštį.

Studentai išleidžiami į praktiką SvMF fakulteto Dekano įsakymu. Kuomet jau yra parengtas ir pasirašytas Dekano įsakymas apie studento (studentų grupės) išleidimą į praktiką, keisti praktikos vietą galima tik praktikos vedėjai pateikus raštišką paaiškinimą dėl kokių priežasčių tai yra daroma. Jau išvykus į praktiką institucijoje jei iškyla būtinybė keisti praktikos vietą privaloma suderinti su institucijos vadovybe, kad ši neprieštarauja trišalės praktinio mokymo sutarties nutraukimui bei būtina pateikti KU praktikos vadovui informaciją kiek toje institucijoje išdirbta praktinio mokymo valandų.

Dėl pateisinamų priežasčių neatvykus į praktiką ir nesurinkus reikiamų praktikos valandų skaičiaus, studentas privalo pateikti tai pateisinantį dokumentą. Praleistas praktikos dienas dėl ligos ar kt. svarbių priežasčių  reikia atidirbti, prieš tai informavus fakulteto administraciją ir gavus leidimą (praktika pratęsiama atskiru studento prašymu (kurį vizuoja ir KU praktikos vadovas) bei iforminama dekano įsakymu). Nesurinkus privalomo praktikai skirto valandų skaičiaus praktika neužskaitoma.

Universiteto praktikos vadovai paruošia bendrąsias ir/ar individualias praktinio mokymo užduotis, lanko studentus praktinio mokymo institucijose bei atlieka praktikos ataskaitos ir atliktų užduočių vertinimą.

Siekiant sukurti abipusiai priimtiną ir efektyvų bendradarbiavimo modelį vykdoma, praktikos vadovų institucijose, anketinė apklausa apie praktiką atlikusį studentą(-us).

Siekiant tobulinti studijų procesą rengiant specialistus, sukuriant sąlygas praktikai atlikti bei gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdoma studentų anketinė apklausa apie praktikos instituciją kurioje studentas(-ai) atliko praktiką. Apklausa atliekama du kartus kiekvienais studijų metais  rudens bei pavasario semetruose kuriuose yra numatytos praktikos.

Studentų praktiką universiteto praktikos vadovas (dėstytojas) vertina tik tuomet kai studentas pristato praktikos vedėjai vieną pasirašytą studentų praktinio mokymo sutarties egzempliorių,  pilnai sutvarkytą 2-ą praktinio mokymo dienyno lapą bei užpildytą anketą (Studento atsiliepimas apie praktikos instituciją).

Praktikos vertinamos diferencijuota įskaita.

Studentai, universiteto praktikos vadovui, vertinimui pateikia praktikos dienyną bei dienoraštį ir atliktas individualias užduotis kurios buvo numatytos ir paskirtos praktikos pradžioje.

Įvertinus praktiką, praktikos dienynai ir dienoraščiai vienerius metus (nuo dokumentų registracijos dienos) saugomi katedrose.

Po studijų baigimo  praktinio mokymo sutartys (kiekvienos atliktos praktikos) saugomos kartu su kitais dokumentais studentų asmens bylose.

Praktikos klausimais konsultuoja studijų programą kuruojanti katedra, kuri užtikrina studijų ir praktikos kokybišką vykdymą bei praktikai vadovaujantis dėstytojas ir praktikos vedėja Vilma Kasperavičienė, kuri organizuoja reikiamų dokumentų rengimą ir praktikų eigos kontrolę bei atlieka anketinių apklausų analizę.

Vilma Kasperavičienė
Praktikos vedėja
Klaipėdos universitetas
Sveikatos mokslų fakultetas
Tel. (0 46) 39 85 55
El. p. vilma.kasperaviciene@ku.lt
Kabineto nr. 414