BDAR
Privatumo politika
 • Klaipėdos universitetas
 • 2023 m. Sausio 23 d.

Klaipėdos universitetas stiprins tarptautinį konkurencingumą Europos universitetų tinkle EU-CONEXUS

Klaipėdos universitetas šių metų pirmosiomis sausio dienomis startavo su naujomis ambicijomis ir ryžtu – pradėtas įgyvendinti 15 mėnesių trukmės projektas „Klaipėdos universiteto tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų tinkle EU-CONEXUS“.

Šios iniciatyvos tikslas – stiprinti Klaipėdos universiteto tarptautinį konkurencingumą, gerinti aukštojo mokslo sistemos kokybę ir didinti jos efektyvumą, integruojantis  į Europos universitetų tinklą EU-CONEXUS. Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

 1. Gerinti ir plėsti studijų aplinką ir infrastruktūrą, susijusią su Europos universitetų tinklo EU-CONEXUS veikla;
 2. Skatinti dėstytojų, studentų ir administracijos darbuotojų mobilumą, studentų dalyvavimą tarptautinėse veiklose, užsienio studentų, dėstytojų bei mokslininkų pritraukimą;
 3. Stiprinti Klaipėdos universiteto studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų kompetencijas;
 4. Diegti ir plėtoti virtualias paslaugas bei informacines sistemas, susijusias su Europos universitetų tinklo EU-CONEXUS veikla;
 5. Kurti jungtinių magistrantūros studijų programų turinį, plėtoti mikroreditų sistemą, kurti ir išbandyti inovatyvius bendradarbiavimo modelius;
 6. Užtikrinti kokybišką gerosios patirties ir projekto veiklų sklaidą.

Iniciatyvos tikslas ir uždaviniai atitinka Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano 5 komponento „Aukštasis mokslas, nuosekli mokslo ir inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“ reformos „Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos“ tikslą – gerinti Lietuvos aukštojo mokslo ir mokslo sistemos kokybę, didinti jos efektyvumą ir tarptautinį konkurencingumą.

Pagrindinė šiuo projektu sprendžiama problema yra šiuo metu esamas nepakankamas Klaipėdos universiteto tarptautinis konkurencingumas, dalyvaujnt Europos universiteto tinklo EU-CONEXUS iniciatyvose. Pagrindinė problemos priežastis – galimybių, pasiekiamumo laiku ir kokybiškai suteikti paslaugas, dalintis patirtimi, žiniomis, mokslinių tyrimų, bendradarbiavimo ir kt.galimybių trūkumas; atnaujinus infrastruktūrą šios galimybės ir paslaugų kokybė pagerėtų iš esmės. Problemos priežastys kompleksinės, iš esmės susijusios ir su finansinių investicijų stoka infrastruktūrai atnaujinti-modernizuoti-naujai infrastruktūrai sukurti: yra prastos būklės fakultetų patalpų, susidėvėjusių baldų ir įrangos, prasta informacinių sistemų būklė, didelė IT sistemų saugos rizika, mokslinių laboratorijų studijų procesui trūkumas, hibridinių auditorijų trūkumas, studentų ir darbuotojų kompetencijos stoka tam tikrose tematikose, tarptautinės komunikacijos trūkumas ir pan.

Iniciatyvos įgyvendinimo eigoje numatoma įgyvendinti šias veiklas:

1. Modernizuoti informacines technologijas (auditorijų „Studlende“ remontas ir šių auditorijų konferencinės įrangos atnaujinimas; konferencinės įrangos Rektorato įsigijimas; duomenų centro (virtualaus ir fizinio) atnaujinimas; interneto ryšio tinklų infrastruktūros atnaujinimas; tinklų saugumo stebėjimo realizavimas; bevielio interneto ryšio infrastruktūros Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultete S. Nėries g. įrengimas; 5 vnt. hibridinio mokymo / konferencinių pokalbių auditorijų įrengimas; užduočių valdymo ir IT helpdesk paslaugos skaitmenizavimo sprendimas.

2. Stiprinti tarptautinę komunikaciją. Numatoma viešintis tarptautiniuose studijų portaluose: „Keystone“ ir „Studyportals“. Numatomas dalyvavimas parodose kontaktiniu būdu: Sakartvele, Azerbaidžiane, Japonijoje, Kazachstane, Pietų Afrikos Respublikoje ir Nyderlanduose. Viso numatyta 13 komandiruočių. Itin reikalingos studentų kūrybinės savarankiško ugdymo ir hibridinio mokymosi erdvės. Planuojami parengti reklaminiai pristatomieji EU-CONEXUS ir tarptautinių studijų video, planuojamas reprezentacinis leidinys kokybiškai pristatantis EU-CONEXUS tarptautinių studijų galimybes ir tinklaveiką. 

3. Gerinti studijas, kelti kvalifikaciją. Numatomi lyčių lygybės ir galimybių mokymai, siekiant įgyvendinti Klaipėdos universiteto lyčių lygybės planą ir sukurti lygias galimybes visose su darbo santykiais susijusiose srityse bei palankią aplinką visiems darbuotojams:

 1. Lyderystės ir bendrųjų įgūdžių ugdymas universitete;
 2. Gender Dimension in Research;
 3. Mokymai apie smurtą lyties pagrindu;
 4. Mokymai apie lyties aspektui jautrią komunikaciją.

Yra numatyta pasirengti mikrokreditų sistemos sukūrimui, apmokant akademinį ir administracinį personalą  bei pasirengti sukurti iššūkiais grįstą mokymąsi.

Numatomas taipogi Jungtinės tarptautinės magistrantūros „Marine Biotechnology“ mokymo medžiagos parengimas (4 dalykai); Jungtinės bakalauro specializacijos (Minor) dalykų, įtrauktų į „Minor“ katalogus (13 vnt.) nuotoliniam arba mišriam mokymui pritaikytos mokymo medžiagos parengimas; Mikrokreditų dalykų aprašymų ir jų mokymo medžiagos kūrimas (5 vnt.).

4. Modernizuoti mokslo sistemą. Numatomi pagrindiniai veiksmai: IT infrastruktūros išplėtimas Mokslo informacinės sistemos pilno funkcionalumo užtikrinimui; Mokslo informacinės sistemos diegimo paslauga; Mokslo informacinės sistemos adaptavimas Klaipėdos universiteto poreikiams (akademinio personalo profilių generavimas, atvirų duomenų saugyklos sukūrimas ir parengimas naudojimui, KU projektų valdymo sistemos ePOVAS integravimas, mokslo publikacijų duomenų iš trečiųjų šalių duomenų apie KU publikacijas nuskaitymas ir išvedimas); Mokslo informacinės sistemos palaikymo paslauga; Povandeninės pozicionavimo įrangos ir PPS signalo šakotuvo įsigijimas.

5. Atlikti Kopgalio mokslo ir studijų patalpų modernizavimą. Numatomi pagrindiniai veiksmai: UAS įrangos modernizavimas (išlaidos susijusios su mažo tūrio baseinų ir jungiamų dalių įsigijimu); akvariumų sistema su „life support“ ir išmanaus valdymo technologija bei esamo baseino pritaikymas jūrinio vandens saugojimo rezervuaro funkcijoms (šlaidos susijusios su rangos darbais atliekant siurblio ir vamzdyno, vandens lygio kontrolės sistemos įrengimą); UAS technologinės įrangos ir auditorijų ventiliacijos sistemos remontas (išlaidos susijusios su rangos darbais); kompiuterinės darbo vietos ir operacinės MS sistemos atnaujinimas bei „Siemens Desigio“ programinės įrangos atnaujinimas mezokosmų sistemai (išlaidos susijusios su kompiuterio ir MS Windows operacinės sistemos įsigijimu); Ichtiologinės laboratorijos įrengimas (išlaidos susijusios su laboratorinių baldų įsigijimu; mokymo klasės (10 vietų) įrengimas (išlaidos susijusios su baldų (stalai, kėdės, spintos, spintelės) ir projektoriaus įsigijimu); ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrengimas auditorijoje (rangos darbai); laborantui nešiojamojo kompiuterio įsigijimas; laboratorinės įrangos ir mikrodumblių forobioreaktoriaus komplekto (filtravimo sistema su trim manifoldais, vandens semtuvai 1L, žingsninis dozatorius, vorteksas, stalinė purtyklė,  šviesiniai mikroskopai, binokuliarai, apšvietimo šaltinis binokuliarams, kamera mikroskopui, automatinės pipetės, laminarinis boksas, šaldytuvai, šaldiklis, pH laboratorinis matuoklis, laboratorinis fotobioreaktorius) įsigijimas.

6. Atnaujinti mokslo ir studijų infrastruktūrą. Numatoma įkurti 5 hibridines auditorijas, planuojamas baldų įsigijimas hibridinėms auditorijoms; hibridinių auditorijų remonto darbai, kompiuterio ir licencijos įsigijimas Jūrų inžinerijos studijoms; Medijų bendradarbystės laboratorijos sukūrimas ir įveiklinimas; Žmogaus motorikos tyrimų laboratorijos pritaikymas hibridiniam mokymuisi.

Įgyvendinus visas numatytas veiklas, reikšmingai būtų pagerinta Klaipėdos universiteto studijų infrastruktūra, sudaromos sąlygos studijų kokybės gerinimui, stiprinamas Klaipėdos universiteto tarptautinis konkurencingumas Europos universitetų tinkle EU-CONEXUS.

Šios iniciatyvos tikslinės grupės: Klaipėdos universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracijos darbuotojai ir studentai bei užsienio universitetų, esančių Europos universitetų aljanse EU-CONEXUS, dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracijos darbuotojai ir studentai. 

         Projektas įgyvendinamas pagal plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1108 „Dėl 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projekto vadove Klaipėdos universitete paskirta Ekonomikos katedros docentė Rasa Žilienė, o projekto finansininke – vyriausioji buhalterė Silvija Tuminienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022.12.23 – 2024.03.31.

Projekto įgyvendinimo bendras biudžetas – 1.903.449,94 eurų (su PVM).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos