BDAR
Privatumo politika

Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras

Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto padalinys, kuris įsteigtas įgyvendinant Universiteto strategiją sustiprinti tarpdisciplininius sveikatos mokslinius tyrimus. Centre atliekami aukšto lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, rengiami mokslininkai, integruojamas mokslo ir studijų procesas, sudaromos sąlygos dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti.


Centro veiklos tikslas – vykdyti aukšto lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus pagrindinėse kryptyse: visuomenės sveikatos, sveikatos ugdymo, sveikatinimo ir sveikatingumo, pirminės sveikatos priežiūros organizavimo ir vadybos, socialinių darbo sveikatos priežiūroje, slaugos kokybės gerinimo, medicininės ir socialinės reabilitacijos bei profilaktikos, rekreacijos ir turizmo plėtros, saugaus maisto, sveikos mitybos, aplinkos poveikio sveikatai, biotechnologijų, medicinos inžinerijos, papildomos ir alternatyvios medicinos, balneologijos ir kitose.

 

Centro veiklos uždaviniai

  • Vykdyti šalies ūkio, kultūros ir visuomenės plėtrai svarbius ilgalaikius tarpdisciplininius sveikatos mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.
  • Mokslo ir studijų integralumo užtikrinimas padedant rengti specialistus, atsižvelgiant į naujausius mokslo laimėjimus.
  • Sudaryti sąlygas dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti.
  • Organizuoti ir vykdyti mokslinių tyrimų projektus.
  • Atlikti mokslinius tyrimus pagal sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis.
  • Publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.
  • Rengti ir leisti šviečiamuosius ir informacinius leidinius.
  • Organizuoti tarptautines ir nacionalines konferencijas, seminarus.